Skånes Regionala Utvecklingsstrategi

Skånes Regionala Utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030 är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor. Tillsammans samlas vi kring en gemensam målbild om ett öppet Skåne 2030.


Region Skåne har ett uppdrag att samla många olika aktörer och vi kan med vår blotta storlek påverka mycket. Men det är ett uppdrag som vi är ödmjuka inför – inte ens en stor aktör kan lösa denna uppgift ensam.


Vi hoppas och tror att en bred majoritet kan arbeta för ett öppet Skåne. Denna regionala utvecklingsstrategi är hela Skånes angelägenhet och ansvar.

Regional Kulturplan för Skåne 2021-2024

Kulturnämnden och regionfullmäktige tog 2015 beslut om en regional kulturplan för Skåne för 2016 - 2019. Målet är bidra till att så många som möjligt engagerar sig och deltar i Skånes rika kulturliv.

Den regionala kulturplanen fungerar som ett planeringsverktyg och är ett underlag i dialogen om de statliga kulturbidragen till regional kulturverksamhet. Under perioden handlar samverkan och samrådet om vilka prioriteringar i kulturplanen som ska utvecklas och resurssättas i de årliga budgetprocesserna.

Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

SISAM är en part i den överenskommelse som gjorts mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne och syftar till att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Framsida på Överenskommelsen, illustrerad av Maja Lindén, människor i en cirkel
Illustrerad av Maja Lindén